Algemene voorwaarden

Algemene  (leverings)voorwaarden

behorende bij de overeenkomst tussen een cliënt en/of rechtspersoon en Klaver Academie tot het deelnemen aan een activiteit.

Art.1 Definities

a) Cliënt en/of rechtspersoon: De natuurlijke- en/of rechts(persoon) die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door Klaver Academie verzorgde activiteit; onder activiteit wordt verstaan alle door Klaver Academie verzorgde producten en/of diensten.

b) Klaver Academie
E-mailadres: secretariaat@klaveracademie.nl
KvK-nummer: 060 895 07
BTW-identificatienummer: NL071427879B01

c) Aanmelding: Het door de cliënt en/of rechtspersoon, mondeling- schriftelijk of telefonisch, kenbaar maken aan Klaver Academie dat hij/zij een activiteit wil volgen bij Klaver Academie. Deze handeling moet worden beschouwd als een vraag aan Klaver Academie tot het maken van een aanbieding/offerte voor het uitvoeren van een activiteit.

d) Bevestiging: De rechtsgeldig getekende handeling van cliënt en/of rechts(persoon) waardoor het aanbod aan de cliënt en/of rechtspersoon door Klaver Academie wordt aanvaard.

e) Tarief: Het bedrag dat door de cliënt en/of rechtspersoon aan Klaver Academie moet worden betaald om de activiteit uit te voeren of;
het in de offerte en bevestiging overeengekomen tarief dat door de cliënt en/of rechtspersoon aan Klaver Academie moet worden betaald om de activiteit te volgen.

 

Art.2 Uitvoering

a) De uitvoering van een activiteit bij Klaver Academie vindt uitsluitend plaats door middel van een rechtsgeldig getekende bevestiging.

b) Door de bevestiging verklaart de cliënt en/of rechtspersoon zich akkoord met de voorwaarden en de regels die zijn opgenomen in de aanvullende voorwaarden vermeld in de offerte.

c) Na de op basis van de in de offerte overeengekomen tarieven en/of betalingsvoorwaarden ontvangt de cliënt en/of rechtspersoon een factuur die binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

d) De offerte wordt geacht te zijn aanvaard door rechtsgeldige ondertekening van de offerte en/of bevestiging. De ondertekende offerte en/of bevestiging geldt als bevestiging en is bindend.

e) In geval van overmacht (een feit liggend buiten de macht van Klaver Academie die van zodanige ernst of omvang is dat uitvoering redelijkerwijze niet kan worden verlangd) wordt de uitvoering in overleg met de opdrachtgever opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering belet.

f) Klaver Academie is – om haar moverende reden(en) zonder deze bekend te hoeven maken – gerechtigd de uitvoering van een opdracht te weigeren.

 

Art.3 Annulering van de opdracht

a) Annulering van de inschrijving door de cliënt en/of rechtspersoon kan plaatsvinden op de in artikel 5 vermelde voorwaarden en tot 1 maand voor aanvang van de activiteit.

Ten aanzien van het annuleren/wijzigen van individuele afspraken gelden de volgende voorwaarden:

– bij annulering op datum activiteit wordt 75% van het tarief berekend;

– bij annulering binnen een maand tot een dag voor de activiteit wordt 50% van het tarief berekend;

b) De annulering dient te geschieden middels officieel schrijven en/of email.

c) De cliënt en/of rechtspersoon is de in art. 3a en offerte en/of bevestiging genoemde tarieven verschuldigd.

d) Bij annulering na de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt de regeling van tussentijdse opzegging in art. 5 van deze voorwaarden.

 

Art.4 Activiteit en/of trainingsvergoeding

a) De hoogte van het activiteitsgeld is vermeld in de offerte en/of bevestiging.

b) De tarieven worden per offerte vastgesteld. De/het tarie(f)ven van (een) meerjarige cursus(sen) en/of trainingen kan door Klaver Academie per jaar worden bijgesteld.

c) Na ontvangst van de getekende bevestiging ontvangt de cliënt en/of rechtspersoon een factuur conform de overeengekomen voorwaarden om het activiteitsgeld te voldoen. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan is Klaver Academie gerechtigd de uitvoering van de activiteit te staken.

d) Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de cliënt en/of rechtspersoon het overeengekomen tarief te betalen conform de in de offerte en/of bevestiging overeengekomen betalingsvoorwaarden van de activiteit, één en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.

e) De cliënt en/of rechtspersoon zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst nodig is. Aan Klaver Academie is een vertragingsrente verschuldigd van 2% van het bedrag van verschuldigde activiteitsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cliënt en/of rechtspersoon met de betaling in verzuim is. Een en ander is onverminderd de bevoegdheid van Klaver Academie, als het een termijnbetaling betreft, alsdan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

f) De cliënt en/of rechtspersoon zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke (incasso)-kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag, indien opportuun te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente.

 

Art.5 Tussentijdse opzegging en/of annulering

a) Tussentijdse opzegging en/of annulering van de uitvoering voor activiteiten tot en met een duur van zes maanden is niet mogelijk. Een cliënt en/of rechtspersoon die een activiteit conform de in deze voorwaarden gestelde eisen heeft getekend en de uitvoering niet heeft geannuleerd volgens art. 3b van deze voorwaarden is verplicht het volledige tarief aan Klaver Academie te voldoen.

b) Voor activiteiten met een duur van meer dan zes maanden is tussentijdse opzegging en/of annulering van de uitvoering door de cliënt en/of rechtspersoon mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarop wordt opgezegd.

c) De opzegging dient te geschieden middels een aangetekend schrijven.

d) De cliënt en/of rechtspersoon heeft recht op teruggave door Klaver Academie van reeds betaald activiteitsgeld betrekking hebbend op de maanden volgend op de beëindiging van de uitvoering.

 

Art.6 De activiteit

a) Klaver Academie heeft het recht om een activiteit voor de aanvang daarvan af te gelasten, om haar moverende reden(en). In dat geval heeft de cliënt en/of rechtspersoon recht op teruggave van de reeds betaalde factuur.

b) Klaver Academie is niet aansprakelijk voor de eventueel door de cliënt en/of rechtspersoon gemaakte kosten, en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor (gevolg)schade voortkomend uit een activiteit of anderszins.

c) Klaver Academie is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de activiteit en/of het (trainings)team aan te brengen.

 

Art.7 Auteursrecht

Klaver Academie is rechthebbende op het auteursrecht van het aan de cliënt en/of rechtspersoon ter beschikking gestelde activiteitsmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt/getoond door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaver Academie.

 

Art.8 Aansprakelijkheid

Klaver Academie is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, uit welke oorzaak dan ook, aan cliënt en/of rechtspersoon of derden, voort- c.q. opgekomen in verband met de activiteit, uit diefstal en/of verlies.

 

Art.9 NOBCO

Klaver Academie is aangesloten bij Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en onderschrijft de door NOBCO gehanteerde gedragscode en het klachtenreglement (zie www.nobco.nl). Een uitgebreide versie wordt op verzoek toegezonden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.