Algemene voorwaarden

behorende bij de overeenkomst tussen een cliënt en/of rechtspersoon en Klaver Academie tot het deelnemen aan een activiteit.

Art. 1 Definities

a) Cliënt en/of rechtspersoon: De natuurlijke- en/of rechts(persoon) die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door Klaver Academie verzorgde activiteit; onder activiteit wordt verstaan alle door Klaver Academie verzorgde producten en/of diensten.

b) Klaver Academie
E-mailadres: secretariaat@klaveracademie.nl
KvK-nummer: 060 895 07
BTW-identificatienummer: NL071427879B01

c) Aanmelding: Het door de cliënt en/of rechtspersoon, mondeling- schriftelijk of telefonisch, kenbaar maken aan Klaver Academie dat hij/zij een activiteit wil volgen bij Klaver Academie. Deze handeling moet worden beschouwd als een vraag aan Klaver Academie tot het maken van een aanbieding/offerte voor het uitvoeren van een activiteit.

d) Bevestiging: De rechtsgeldig getekende handeling van cliënt en/of rechts(persoon) waardoor het aanbod aan de cliënt en/of rechtspersoon door Klaver Academie wordt aanvaard.

e) Tarief: Het bedrag dat door de cliënt en/of rechtspersoon aan Klaver Academie moet worden betaald om de activiteit uit te voeren of;
het in de offerte en bevestiging overeengekomen tarief dat door de cliënt en/of rechtspersoon aan Klaver Academie moet worden betaald om de activiteit te volgen.

 

Art. 2 Uitvoering

a) De uitvoering van een activiteit bij Klaver Academie vindt uitsluitend plaats door middel van een rechtsgeldig getekende bevestiging.

b) Door de bevestiging verklaart de cliënt en/of rechtspersoon zich akkoord met de voorwaarden en de regels die zijn opgenomen in de aanvullende voorwaarden vermeld in de offerte.

c) Na de op basis van de in de offerte overeengekomen tarieven en/of betalingsvoorwaarden ontvangt de cliënt en/of rechtspersoon een factuur die binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

d) De offerte wordt geacht te zijn aanvaard door rechtsgeldige ondertekening van de offerte en/of bevestiging. De ondertekende offerte en/of bevestiging geldt als bevestiging en is bindend.

e) In geval van overmacht (een feit liggend buiten de macht van Klaver Academie die van zodanige ernst of omvang is dat uitvoering redelijkerwijze niet kan worden verlangd, bijvoorbeeld ziekte van een trainer of overlijden in de familie) wordt de uitvoering in overleg met de opdrachtgever opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering belet. Klaver Academie behoudt zich het recht voor om de activiteit in overleg met de opdrachtgever te verplaatsen, indien zij niet tijdig vervanging kan regelen.

f) Klaver Academie is – om haar moverende reden(en) zonder deze bekend te hoeven maken – gerechtigd de uitvoering van een opdracht te weigeren.

 

Art. 3 Annulering van de opdracht

a) Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, brengt Klaver Academie de reeds door haar gemaakte en voor de uitvoering aangegane verplichtingen alsmede uit de annulering voortvloeiende kosten bij de opdrachtgever in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een activiteit overeengekomen bedrag.

b) Ten aanzien van het annuleren van individuele afspraken gelden de volgende voorwaarden:

– bij annulering op datum activiteit wordt 100% van het tarief berekend;

– bij annulering binnen een maand tot een dag voor de activiteit wordt 50% van het tarief berekend.

c) De annulering dient te geschieden middels officieel schrijven en/of email.

 

Art. 4 Activiteit en/of trainingsvergoeding

a) De hoogte van het activiteitsgeld is vermeld in de offerte en/of bevestiging.

b) De tarieven worden per offerte vastgesteld. De/het tarie(f)ven van (een) meerjarige cursus(sen) en/of trainingen kan door Klaver Academie per jaar worden bijgesteld.

c) Na ontvangst van de getekende bevestiging ontvangt de cliënt en/of rechtspersoon een factuur conform de overeengekomen voorwaarden om het activiteitsgeld te voldoen. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan is Klaver Academie gerechtigd de uitvoering van de activiteit te staken.

d) Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de cliënt en/of rechtspersoon het overeengekomen tarief te betalen conform de in de offerte en/of bevestiging overeengekomen betalingsvoorwaarden van de activiteit, één en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.

e) De cliënt en/of rechtspersoon zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst nodig is. Aan Klaver Academie is een vertragingsrente verschuldigd van 2% van het bedrag van verschuldigde activiteitsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cliënt en/of rechtspersoon met de betaling in verzuim is. Een en ander is onverminderd de bevoegdheid van Klaver Academie, als het een termijnbetaling betreft, alsdan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

f) De cliënt en/of rechtspersoon zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke (incasso)-kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag, indien opportuun te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente.

 

Art. 5 De activiteit

a) Klaver Academie heeft het recht om een activiteit voor de aanvang daarvan af te gelasten, om haar moverende reden(en). In dat geval heeft de cliënt en/of rechtspersoon recht op teruggave van de reeds betaalde factuur.

b) Klaver Academie is niet aansprakelijk voor de eventueel door de cliënt en/of rechtspersoon gemaakte kosten, en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor (gevolg)schade voortkomend uit een activiteit of anderszins.

c) Klaver Academie is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de activiteit en/of het (trainings)team aan te brengen.

 

Art. 6 Auteursrecht

Klaver Academie is rechthebbende op het auteursrecht van het aan de cliënt en/of rechtspersoon ter beschikking gestelde activiteitsmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt/getoond door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaver Academie.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid

Klaver Academie is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, uit welke oorzaak dan ook, aan cliënt en/of rechtspersoon of derden, voort- c.q. opgekomen in verband met de activiteit, uit diefstal en/of verlies.

 

Art. 8 Klachtenprocedure

a) Klachten over producten of bijeenkomsten dienen binnen 8 dagen na levering van een product of na afloop van een bijeenkomst schriftelijk te worden ingediend ter attentie van de directie.

b) De klachtenregeling van Klaver Academie is als bijlage bij deze voorwaarden gevoegd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.